vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng

I. Mô tả quy hoạch:
1. Phạm vi ranh giới, diện tích lập quy hoạch.
a) Pham vi ranh giới: thuộc xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ. Cụ thể: 
- Phía Đông Bắc: giáp đường liên khu công nghiệp; 
- Phía Tây Bắc: giáp đường ĐH3 và đất hiện trạng; 
- Phía Tây Nam: giáp khu dân cư hiện trạng;
- Phía Đông Nam: giáp KCN Tam Thăng và KCN Tam Thăng 2.
b) Diện tích lập quy hoạch: 2.422.744,18m2 (khoảng 242ha).
2. Tính chất: là Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng gắn với các tiêu chí Khu công nghiệp sinh thái.
3. Chỉ tiêu đất đai, hạ tầng kỹ thuật của đồ án: Tuân thủ theo quy định sử dụng đất về loại hình công nghiệp, được quy định tại QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng; nội dung đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 và các quy định khác có liên quan.
II. Thông tin quy hoạch:
Số quyết định: 190/QĐ-KKTCN
Tỉnh               : Quảng Nam
Hồ sơ bản vẽ: File đính kèm.
III. Thuyết minh quy hoạch:
IV. Quy định quản lý theo đồ án: