vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Bắc Chu Lai

TT/No.
Thông số/ Parameter
Đơn vị/Unit
Giá trị/Value
 
 
1
Nhiệt độ/Temperature
oC
40
 
2
Màu/color
Pt/Co
100
 
3
pH
-
6-9
 
4
BOD5 (20oC)
mg/l
300
 
5
COD
mg/l
400
 
6
Chất rắn lơ lửng/Floating solids
mg/l
250
 
7
Tổng dầu mỡ khoáng/Total mineral grease
mg/l
10
 
8
Amoni (tính theo N)/ Ammonium (in N)
mg/l
30
 
9
Tổng nitơ/Total nitrogen
mg/l
45
 
10
Tổng phốt pho (tính theo P )/ Total phosphorus (in P )
mg/l
8
 
11
Clo dư/ Residual chlorine
mg/l
2
 
12
Cu
mg/l
2
 
13
Zn
mg/l
3
 
14
Fe
mg/l
3
 
15
Coliform
vi khuẩn/100mlbacteria/100ml
Không quy địnhNo specified
 
 
Ghi chú: Đối với các chỉ tiêu không được đề cập trong bảng trên thì giá trị tiếp nhận bằng cột A QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
Note: For the criteria is not mentioned in the table above, the accepted value is equal to column A QCVN 40:2011/BTNMT – National technical regulation on industrial wastewater.