vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính năm 2017

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

 Năm 2017

1

Tổng tài sản

Triệu đồng

521.699,00

2

Nợ phải trả

Triệu đồng

347.520,00

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

174.178,00

4

Doanh thu

Triệu đồng

58.135,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

5.677,00

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

5.135,00

7

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

12.426,00