vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.

Ngày 14/6/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Công ty) tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên, HĐTV, BGĐ, KSV, KTT và toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên, Người lao động Công ty.

z5537843746000_60c10721fc021cd5880f0f7ba05be148.jpg

Quang cảnh Hội nghị

z5537843742233_da0e504e02385fcdbaeaee48b42b52b4.jpg

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty truyền đạt tại Hội nghị

Chuyên đề năm 2024 xác định xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là tác phẩm đã tổng kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, đặc biệt là những thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dịp để tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống văn hóa, sức mạnh của con người xứ Quảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của Quảng Nam; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”’’, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín đất nước, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.