Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đảng ủy Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ; Kế hoạch số 15-KH/BTGTU, ngày 21/5/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ; Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 09/6/2021 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai v/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 14/6/2021, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty, tập thể lãnh đạo Công ty, Đảng viên và toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty.

5362bebff1ce05905cdf.jpg

 Hội nghị đã nghiên cứu, quán triệt 05 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

9e2ad3f6c38637d86e97.jpg

06eb31ad21ddd5838ccc.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Chúng, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các nội dung công việc sau khi quán triệt Nghị quyết theo chỉ đạo của Thành ủy Tam Kỳ.